646View
2m 31sLenght
1Rating

Nông nghiệp Việt Nam chúng ta ngày càng tiến bộ nhất là cơ giới hóa trong nông nghiệp. Nó giúp cho người dân rất nhiều trong sản xuất. We Agriculture Vietnam is increasingly advances in agricultural mechanization. It helps so many people in manufacturin Made in VietNam